Hong Kong, China

Hong Kong City,

Contact:

rav_b@hotmail.com  (Raveen Bhojwani)  tel. (852) 9279-0649

or

Vikas Kakkar  efvikas@cityu.edu.hk tel. (852) 9312 9919


Contact Details

Name Phone Email
Shri Vikas Kakkar +85293129919 kriyahk@gmail.com
Shri Raveen Bhojwani +85292790649 rav_b@hotmail.com